สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กุหลาบ-กุพชกะ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.

กุหลาบ chaleur

กุหลาบ chaleur